Alternativer til Gottlieb

Kontakt hos MS er Michael
Tlf. 22 26 30 08

SPØRGSMÅL OG SVAR OM KLOAKERINGEN

Indbetalinger fra brønd til eget hus. (Kun Gottlieb)

reg nr. 5332 konto nr. 0000252699.
Hvis man vil benytte sig af denne betalingsform skal man sende en mail på bgf@live.dk, hvor man skriver kort om hvem i er. navn, tlf nr.og havenr. Samt en vedhæftet fil med tilbudet fra gotlieb. 

Når arbejdet er udført vil gotlieb sende mig en fature og jeg vil derefter kontakte jer og hører om i er enige med gotlieb - før der bliver betalt.

Hvis i har yderlige spørgsmål kan i ringe på tlf. 27118085.

vh. bo frederiksen. bestyelse
 
Foreningslån:
Niels Lund Sørensen (Arbejdernes Landsbank) oplyser, at det fremlagte låneforslag er lavet med en ramme op til 9 mio. kr. Det forventes dog at projektet kan gennemføres for et mindre beløb – når man vælger at lave lånerammen op til 9 mio. er det kun for at være helt sikker på, at der er penge nok. Lånet dækker kloak og nyt frostfrit vandsystem 1 meter inde på grunden for alle haver. Lånet optages af H/F 4.juli.
Med vedtægtsændringen vil det blive sådan, at alle hæfter for deres andel af lånet + 25 % (dvs. i alt 125 %, (eks; ved lån pr have på 50.000 kr. hæfter den enkelte for 62.500 kr.). Hæftelsen gælder OGSÅ de haveejere, der måtte vælge at betale de 50.000 ”up-front” (og som altså ikke ønsker den skitserede afdragsordning) - dette fordi lånet optages af foreningen som helhed, og hæftelsen er solidarisk. Det bemærkes, at ovenstående (omkring hæftelse) KUN effektueres, såfremt H/F 4.juli går konkurs!

Vandmålere:
Det oplyses, at vi med projektet får separate vandmålere, så hver have kun betaler for eget vandforbrug. Vandet kommer til at koste 22 kr. mere pr 1000 liter end det gør med vores nuværende vand. Der vil blive lavet ny vandforsyning til hver have samt kloaksystem og vandledninger. Der etableres stik til spildevand samt vandledninger til hver ejendom – efterfølgende skal man selv sørge for egen tilslutning.

Spørgsmål og svar:

Kan man selv bestemme, hvor stikket skal placeres?
Der vil blive udleveret en træpind til markering af, hvor brønden skal placeres. Det skal være 1 meter fra skel (evt. beplantning skal fjernes).

Kan man i samme ombæring evt. få lagt bredbånd ind?
Det er ikke en del af forslaget, men det kan muligvis undersøges.

Hvem fører tilsyn med byggeriet på vegne af H/F 4. juli?
Det gør MOE sammen med kloakudvalget og medlemmer af H/F 4.juli`s bestyrelse.
 
Hvad med evt. uforudsete udgifter?
Sådanne vil bl.a. kunne handle om uforudsete forhold omkring grundvand, våd jord etc. er fortaget jordbundsundersøgelser?
Der er tidligere (ca 2009) taget jordprøver (MOE). Man vil gøre et forsøg på, at finde svarene fra disse prøver inden man går i gang med projektet. I forbindelse med udarbejdelsen af det foreliggende projekt har man vurderet, at det (at lave jordprøver) er en unødvendig ekstra udgift. Der er penge i lånerammen til uforudsete udgifter.
 
Er det ikke uheldigt at nævne overfor entreprenøren, at der er ekstra penge?
Det foreliggende tilbud er konkurrencedygtigt, og ingen har nogen interesse i at gøre arbejdet dyrere end nødvendigt.

Hænger det økonomiske forslag sammen med HF Mirabelle?
Nej, Mirabelles forslag er prismæssigt uafhængigt af vores.

Inkluderer spildevand også regnvand?
Nej, regnvand er ikke en del af kloakeringsprojektet, det skal man selv bortlede via faskine og andet.

Vil kloakkerne ikke tiltrække rotter om vinteren?
Hvis spildevandssystemet ikke bruges vil det være mere udsat for rotter – det kan evt. løses med rottefælde.
Tom Atkins, Formand for Dansk Kolonihaveforbund Kreds Hovedstaden og Gladsaxe/Herlev oplyser, at der er en trykledning til Hermelinvænget, det mindsker risiko for rotter.

Kommer der fjernmåler på vandet?
Der vil blive aflæst en gang om året, og hver haveejer hæfter for deres eget forbrug.

Kan man ”skyde” rørene ind i stedet for at grave så meget?
Det kan prismæssigt ikke svare sig, det er billigere at grave. Det gælder også for stikledningen til huset. Hvis man ønsker det kan der dog godt gives et tilbud.

Hvordan reetableres vores veje efter arbejdet er udført?
Det bliver nødvendigt at trække sten væk fra vejene, men man vil forsøge at re-etablere så tæt på det oprindelige som muligt.

Vil værdien af vores huse stige?
Vi kommer til at eje kloakrørene. Ved salg af huset vil det blive indregnet som værdistigning, ligeledes tilslutning til køkken og toilet. Nye haveejere skal betale udgiften samlet, på den måde nedbringes vores lån også. Har man ikke betalt up front får man naturligvis ikke de 50.000 kr. ved salg.

Hvordan er det med P-plads og kørsel på vejene mens der arbejdes?
Noget af P-pladsen inddrages under gravearbejdet, der skal også være plads til værktøjscontainer, div. materialer, og derudover skal mandskabet have adgang til toiletfaciliteter. Der kommer en byggeplads-plan.

Spm vedr. up front betaling:
Der indbetales 50.000 kr. til en spærret konto. Når projektet er afsluttet (og man har den endelige pris) udarbejdes der nye lånedokumenter. Hvis prisen bliver mindre end 50.000 kr. pr have får de der har betalt selvfølgelig penge tilbage. Omvendt, hvis det bliver dyrere skal man betale lidt mere. Rentesatsen på vores lån er 4,95% og renter betales kun af de haveejere der indtræder i afdragsordningen. Fordelen ved at betale up front er således, at man slipper for at betale afdrag og renter. Løbetid på lånet er 18 år, dog med en forventning om, at den forkortes pga salg af haver de kommende år. Der er ikke lavet konkrete lånetilbud på arbejderne med egen tilslutning, her må man kontakte sin bank.

Hvornår lukkes der for vores ”gamle” vand? Og herunder, hvor længe kan man vente med at tilslutte sig det nye system?
Handleplanen med Gladsaxe Kommune (om udledning af spildevand) skal være opfyldt 1/6-2019. Når de nye vandrør lægges i jorden fjernes de gamle, derfor skal man tilslutte sig med det samme. Selvom man i princippet kan koble en slange på det nye stik, skal man være forsigtig med ”hjemmelavede” løsninger (MOE) Vandstikket bliver cuttet når arbejdet går i gang. Har man evt. noget på sin egen grund der kan genanvendes bliver det naturligvis billigere – i praksis vil det formentlig dreje sig om et fåtal. Det anbefales, at man hurtigst muligt tager stilling til, hvilken løsning man ønsker mht. vand mv. på egen grund.

Ifølge lejekontraktens §9 stk. 4 har vi en tidsfrist for tilslutning i 2023?
Vi skal overholde miljøstyrelsens regler om udledning af spildevand. Dette er også indeholdt i den handleplan vi har vedtaget med Gladsaxe Kommune.
Handleplanen skal indeholde oplysninger om, hvordan vi vil sikre, at ingen udleder spildevand. Ønsker man ikke at deltage, må vandforsyningen til den enkelte have spærres.

Kan man beslutte sig senere (omkring hvordan man vil betale)
Der er endnu ikke aftalt en frist, men det kommer. Bo Frederiksen: Man kan når som helst i lånets løbetid beslutte sig for at betale det fulde (resterende) beløb, hvis man ikke længere ønsker at afdrage. Mht. hvornår man skal begynde at betale afdrag på lånet forventes det, at det bliver omkring d. 1/4- 2019.

Kommer vi til at undvære vand i en periode?
Nej, vi har en forventning om, at alle har vand pr 1/4-2019.
Gottlieb er vores hovedentreprenør

Kontakt Gottlieb vedr. tilbud på kloakering i din have:
 
+45 46 41 44 42 
mail@gartnergottlieb.dk
Haveforeningen 4. juli 1917 | Klausdalsbrovej 239, 2880 Bagsværd - Denmark | mail@hf4juli.dk